Algemene voorwaarden

Hieronder volgen de voorwaarden voor deelname aan de needle community.

Needle is een handelsnaam en onderdeel van iFlavours B.V. (hierna te noemen iFlavours)

Op het gebruik van needle zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

iFlavours behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden en condities te wijzigen. Wijzigingen treden in werking 2 dagen na bekendmaking op de needle internetsite, of op een ander tijdstip, als in de bekendmaking vermeld.

1. Algemeen gebruik

 • Het gebruik van needle is gratis en inschrijving is niet verplicht.
 • Met inschrijving bij de needle community komt een lidmaatschap tot stand, welke toegang verstrekt tot:
  • de mogelijkheid om aanbiedingen (deals) te plaatsen;
  • de mogelijkheid om te reageren;
  • de mogelijkheid om Rewards te verdienen (het beloningsprogramma).
 • Om in aanmerking te komen voor deelname aan het beloningsprogramma van needle moet de gebruiker:
  • zich registreren als deelnemer van needle;
  • tenminste 16 jaar oud zijn;
  • woonachtig zijn in Nederland;
  • in het bezit zijn van een Nederlandse bankrekening;
  • beschikking hebben over een geldig e-mailadres.
 • Toegang tot het beloningsprogramma is uitsluitend beperkt tot individuen. Ondernemingen en/of rechtspersonen (Bv’s, Nv’s, Stichtingen, etc.) zijn uitgesloten van deelname.
 • Elke deelnemer die zich heeft geregistreerd als deelnemer aan het beloningsprogramma is verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste informatie op de registratieformulieren. Tevens zijn de deelnemers verantwoordelijk voor het wijzigen van deze gegevens als dat nodig is om de nauwkeurigheid en juistheid van de gegevens te behouden.
 • Het bewust verstrekken van onjuiste gegevens tijdens de registratie als deelnemer en het eventueel later bewust vervangen van juiste informatie door onjuiste informatie, maakt het onmogelijk gepersonaliseerde berichten met voor de deelnemer relevante onderwerpen te communiceren.
 • iFlavours behoudt zich het recht voor om het needle-lidmaatschap van deelnemers te beëindigen wanneer deelnemers onjuiste en/of misleidende informatie over zichzelf hebben verstrekt, hetzij tijdens registratie, hetzij in de periode daarna.
 • Elke poging van een deelnemer om het systeem van needle of beloningsprogramma te manipuleren, dan wel de reputatie van needle te beschadigen, kan resulteren in het volledige verlies van zijn of haar tegoeden en onmiddellijke beëindiging van het lidmaatschap.
 • iFlavours behoudt zich het recht voor deelnemers van het needle beloningsprogramma te schrappen dan wel de toegang tot de website permanent te ontzeggen.
 • iFlavours behoudt zich het recht voor om needle community-deelnemers e-mails te sturen aangaande onderwerpen omtrent werking van het lidmaatschap, informatie en/of mededelingen over administratieve zaken.
 • Het lidmaatschap van de needle community is niet overdraagbaar.
 • Het lidmaatschap eindigt bij overlijden van het lid.
 • Zowel iFlavours als de deelnemer mogen te allen tijde met of zonder opgaaf van redenen het individuele lidmaatschap met de community beëindigen. De rechten van deelnemers vervallen op het moment dat het lidmaatschap wordt beëindigd.
 • Beëindiging van het needle-lidmaatschap door iFlavours geschiedt door mededelingen daartoe aan het lid per e-mail. De beëindiging van het lidmaatschap door een deelnemer geschiedt door een verzoek tot beëindiging via de needle website in te dienen en te versturen. De beëindiging door een deelnemer treedt pas in werking vanaf het moment dat het lid hiervan een bevestiging van iFlavours heeft ontvangen.

2. Beloning

 • Deelnemers van needle kunnen Rewards (beloningen) verdienen voor het plaatsen van deals.
 • De beloning die kan worden verdiend, is onder meer, maar niet uitsluitend afhankelijk van de mate waarin de deelnemer actief aan het beloningsprogramma deelneemt en de populariteit van de gedeelde aanbieding.
 • iFlavours garandeert niet dat deelnemers tegoeden zullen verdienen en kan geen voorspelling doen van de hoeveelheid aan tegoeden die verdiend zou kunnen worden.
 • De beloningen voor het delen van aanbiedingen op de needle website, worden vastgesteld door iFlavours.
 • Beloningen vertegenwoordigen een door iFlavours vastgestelde waarde, welke voor elke individuele deelnemer wordt bijgehouden in een tegoed. iFlavours behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in het aantal Rewards en de waarde per Reward. Rewards kunnen alleen worden ingewisseld op de needle website en volgens de daar vermelde voorwaarden.
 • Deelnemers moeten tenminste € 5,00 aan tegoed hebben verdiend met het behalen van Rewards, voordat tot inwisselen voor euro’s kan worden overgegaan.
 • iFlavours behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder nadere vooraankondiging de voorwaarden en procedures voor het inwisselen van Rewards voor euro’s te wijzigen.
 • Tegoed in euro’s wat ingewisseld wordt, zal van het totaalaantal gespaarde tegoed worden afgetrokken op het moment dat de euro’s op de bankrekening van de deelnemer worden overgemaakt.
 • Eenmaal ingewisselde Rewards kunnen niet worden teruggewisseld.
 • iFlavours behoudt zich het recht voor om het beloningsprogramma te wijzigen.
 • iFlavours behoudt zich het recht voor om in de toekomst wijzigingen door te voeren in de manier waarop de beloningen kunnen worden ingewisseld voor euro’s. Bovengenoemde wijzigingen zullen vooraf door iFlavours via haar website(s) aan haar deelnemers worden medegedeeld.
 • Tegoeden welke een deelnemer heeft verdiend zijn persoonlijk en kunnen niet worden toegewezen of overgedragen aan andere deelnemers of worden gecombineerd met de tegoeden van derden.
 • Tegoeden komen te vervallen bij overlijden van de deelnemer.
 • iFlavours heeft het recht het lidmaatschap van de needle community te beëindigen of inwisselmogelijkheden te beperken wanneer een lid gedurende 12 aaneengesloten maanden geen gebruik heeft gemaakt van het beloningsprogramma (inactieve deelnemers). Hieronder wordt onder andere verstaan: het niet inloggen met het persoonlijk profiel, het persoonlijk profiel niet volledig en actueel houden, het niet reageren op aanbiedingen, het niet klikken op buttons/banners, etc.
 • iFlavours zal, voordat tot beëindiging van het lidmaatschap vanwege inactiviteit wordt overgegaan, de deelnemer hierover informeren en de deelnemer alsnog in de gelegenheid stellen en zelfs stimuleren om weer actief te worden.

3. Inhoud

 • Geregistreerde deelnemers van needle brengen de inhoud van de website voort, daar waar het programma daar gelegenheid voor biedt. Dit bestaat uit tenminste maar niet uitsluitend, het plaatsen van de door de deelnemers geselecteerde deals met bijbehorende informatie, reacties op deals, forum bijdragen en reacties op forum bijdragen.
 • Door deelnemers gegenereerde inhoud is niet toegestaan en wordt niet geplaatst wanneer het:
  • illegaal is of illegaal gedrag aanmoedigt;
  • pornografisch is;
  • kwetsend of aanstootgevend is;
  • disrespectvol is richting andere mensen, groepen, hun denkbeelden of religie;
  • iemand zich uitgeeft als een ander persoon;
  • opzettelijk een individu of groep mensen, hun opvattingen of overtuigingen aanvallen, lastigvallen of intimideren;
  • spam is;
  • zelfpromotie is;
  • anderszins reputatieschade kan opleveren voor needle of iFlavours
 • iFlavours behoudt zich het recht voor door deelnemers gegenereerde inhoud te wijzigen en/of te verwijderen.

4. Privacy

 • Deelnemers aan needle genieten een eigen verantwoordelijk voor de inhoud van geplaatste deals of reacties. needle biedt de mogelijkheid om inhoud van geplaatste deals en reacties te verwijderen, wanneer de deelnemer hier aanleiding toe ziet. Deze handelingen zijn onomkeerbaar.
 • Elke deelnemer kan te allen tijde afzien van verdere deelname aan de needle community of het beloningsprogramma. Na verwijdering worden gebruikersnaam en e-mailadres uit het systeem verwijderd, echter toevoegingen op het forum, reacties op het forum en reacties op deals blijven gehandhaafd en worden op anonieme basis getoond. Deze actie is onomkeerbaar.
 • Deelnemers hebben controle over het opgeslagen e-mailadres en kunnen dit op elk gewenst moment wijzigen.
 • Gegevens van deelnemers zullen op geen enkele wijze worden gedeeld met derde partijen.
 • iFlavours hecht zeer veel waarde aan de privacy van haar deelnemers en zal het e-mailadres in combinatie met eventueel andere informatie die haar deelnemers bij registratie hebben verstrekt niet aan derden ter beschikking stellen. Een uitgebreide uitleg over het privacybeleid van needle is opgenomen op de Privacybeleidpagina op de needle website.

5. Aansprakelijkheid

 • Deelname aan de needle community is voor eigen risico van de bezoeker en deelnemer.
 • iFlavours garandeert niet dat het beloningsprogramma ononderbroken en van onbeperkte duur is en vrij is van gebreken of fouten. Tevens geeft iFlavours geen garantie over de resultaten die deelnemers kunnen bereiken door aan het beloningsprogramma deel te nemen.
 • Elke aansprakelijkheid van iFlavours voor schade die een deelnemer lijdt doordat needle of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is, tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen in het kader van het beloningsprogramma of in verband met de uitvoering daarvan een onrechtmatige daad pleegt, is uitgesloten, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van iFlavours.
 • iFlavours is niet gehouden haar verplichtingen uit het beloningsprogramma na te komen in het geval van omstandigheden die niet aan haar toerekenbaar zijn, zoals (maar niet beperkt tot) internationale conflicten, gewelddadig of gewapende acties, maatregelen van enige overheid, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand en explosie, arbeidsongeregeldheden van iFlavours of enige derden die diensten aan iFlavours leveren, boycot acties, vertragingen of andere onvolkomenheden aan de zijde van derden van wie iFlavours op enigerlei wijze afhankelijk is, storingen in het (telefoon)net van de betrokken telecommunicatie maatschappijen, volledige bezetting van de ISP’s, uitval van de electriciteit en andere storingen die buiten de macht van iFlavours liggen, communicatieverbindingen of apparatuur van iFlavours of van derden die diensten aan iFlavours leveren.
 • iFlavours is bevoegd het beloningsprogramma in geval van overmacht te beëindigen. Deze beslissingsbevoegdheid komt iFlavours ook toe in geval van tijdelijke overmacht.
 • iFlavours is niet aansprakelijk voor schade van een deelnemer als gevolg van aanspraken en heffingen van derden, met inbegrip van overheden en autoriteiten, in verband met de door iFlavours verrichte diensten en gedane uitkeringen.

6. Slotbepalingen

 • Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkrechten, octrooi- en andere rechten, met betrekking tot de inhoud en het ontwerp van de needle-website (waaronder foto’s, afbeeldingen, tekst, geluid en ander materiaal of afbeeldingen, berichten van sponsors, advertenties en boodschappen, van needle of adverteerders), alsmede met betrekking tot daarbij gebruikte software berusten bij iFlavours of adverteerders.
 • Op de betrekkingen tussen de deelnemer van het needle programma en iFlavours is Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen de deelnemer en iFlavours worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Amsterdam, dan wel ter keuze van iFlavours, bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de needle deelnemer.
 • Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit enige overeenkomst tussen iFlavours en de needle deelnemer ongeldig en/of onafdwingbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden/overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging van de ongeldige/onafdwingbare bepalingen nieuwe bepalingen vastleggen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepalingen gestalte wordt gegeven.